ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ตำบลเนินเพิ่ม และตำบลบ้านพร้าว

วันที่ 21 กันยายน 2565 นางสาวปานทิพย์ วงษ์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษต…
Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางโกลน

วันที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวปานทิพย์ วงษ์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษต…
Read more

ร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขตและคณะทำงานระดับอำเภอ ประจำปี 2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวปานทิพย์ วงษ์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษต…
Read more