เยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นางปฏิญญา ทองสนิท เกษตรอำเภอนครไทย มอบหมายให้นางสาวสุนีย์ นาคานุกูล นักวิชากา…
Read more

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นางปฏิญญา ทองสนิท เกษตรอำเภอนครไทย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนคร…
Read more

จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางปฏิญญา ทองสนิท เกษตรอำเภอนครไทย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา ทองรุ่ง นักวิชาการส…
Read more

ร่วมการติดตามและเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พืชสมุนไพรโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวมวล (สมุนไพร) และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สมุนไพร)

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางปฏิญญา ทองสนิท เกษตรอำเภอนครไทย พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ทองม่วง นายวิรัตน์ ค…
Read more

ร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นางปฏิญญา ทองสนิท เกษตรอำเภอนครไทย มอบหมายให้นางสาวสุนีย์ นาคานุกูล นักวิชากา…
Read more

ร่วมกิจกรรมผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตและขยายพันธุ์พืช “หลักสูตรการผลิต ขยาย และจัดทำแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด” ปีงบประมาณ

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นางปฏิญญา ทองสนิท เกษตรอำเภอนครไทย มอบหมายให้นางสาวดอกไม้ คงหนองลาน นักวิชากา…
Read more

ร่วมงานถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ พื้นที่นำร่อง กลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่ ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร (โครงการงบประมาณปกติ ปี 67 ครั้งที่ 1) ประจำปี 2567

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นางปฏิญญา ทองสนิท เกษตรอำเภอนครไทย พร้อมด้วยนายสมาน ศรีทองอินทร์ นักวิชาการส่…
Read more